[Karta MSDS]

Karty Charakterystyki MSDS zgodne z Rozporządzeniem REACH[Menu]

Strona główna

Karty charakterystyki

O REACH

Aktualności

Oferta

Kontakt


Dostosowanie kart charakterystyki do wymogów REACH i CLP
1 grudnia 2010r. zmienia się system klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych. Od tej daty substancje chemiczne oznakowuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP i klasyfikuje zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, a do 2015 r. także zgodnie z obecnymi przepisami. Wymaga to przeklasyfikowania i zmiany oznakowania wszystkich substancji chemicznych, a także zmiany ich kart charakterystyki. Od tej daty organy nadzoru będą także rygorystycznie wymagały zmiany kart charakterystyki preparatów chemicznych, tak aby były zgodne z przepisami rozporządzenia REACH.


Aktualności
1 grudnia 2008r. zakończył się etap dokonywania wstępnej rejestracji REACH. Wg Europejskiej Agencji Chemikaliów w rejestracji wstępnej wzięły udział: 2434 przedsiębiorstwa polskie. Przedsiębiorstwa te zarejestrowały 173 307 substancji.
Nadal istnieje możliwość dokonania rejestracji wstępnej REACH dla tych, którzy dopiero po raz pierwszy wprowadzają sugstancję podlęgającą rejestracji w ilości powyżej 1 t/rok.

Witamy na stronie poświęconej zagadnieniom Rozporządzenia REACH i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą


Nowe karty charakterystyki wg REACH

Rozporządzenie REACH znacznie rozszerzyło zakres substancji, dla których dostawca substancji lub preparatu powinien dostarczyć odbiorcy tzw. kartę charakterystyki. Dodtkowo dokonano zmian w zawartości merytorycznej oraz układzie kart co spowodowało, że dotychczasowe karty charakterystyki wymagają aktualizacji. Aby ocenić czy należy opracować kartę charakterystyki dla danej substancji prosimy zapoznać się z nowymi kryteriami opisanymi tutaj lub skontaktować się z nami.
GRYCHEM oferuje Państwu przygotowanie kart charakterystyki zgodnie z wymaganiami rozporządzenia WE 1907/2006 . Karty opracowane są przez kompetentne osoby, które przeszły stosowne szkolenia w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji oraz sporządzania kart charakterystyki.


O REACH

Na każdą firmę wprowadzającą (np. poprzez import lub produkcję) na rynek przynajmniej jedną tonę rocznie substancji (wbrew słyszanym czasem błędnym opiniom nie chodzi tu tylko o substancje niebezpieczne) został nałożony obowiązek zarejestrowania w Europejskiej Agencji Chemicznej stosowanych produktów chemicznych. Obowiązek ten nakłada na przedsiębiorców rozporządzenie Unii Europejskiej powszechnie nazywane REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals).
Do 1.12.2008r. każdy przedsiębiorca powinien dokonać wstępnej rejestracji na potrzeby rejestru REACH. Niedokonanie bezpłatnej wstępnej rejestracji na potrzeby REACH w tym terminie skutkuje negatywnymi konsekwencjami:

  • wstrzymaniem produkcji od dnia 1.12.2008, lub obowiązkiem natychmiastowej rejestracji
  • zapłatą kary wysokości do 100% zysków uzyskanych ze sprzedaży od dnia 1 czerwca 2007

W praktyce natychmiastowa rejestracja zgodnie z REACH jest prawie niewykonalna. Naliczanie kar już się rozpoczęło (od 1 czerwca 2007), na szczęście można uniknąć tych konsekwencji zlecając odpowiednio wcześnie obowiązki wynikające z rejestracji REACH naszym ekspertom. Oni z uwagi na odbyte szkolenia, śledzenie aktualnego stanu prawnego i przede wszystkim doświadczenie z dokonania wstępnej rejestracji REACH dla wielu zakładów dokonają takiej poprawnej rejestracji wstępnej szybciej i taniej w porównaniu z nakładami niezbędnymi na przeszkolenie własnych pracowników w tej dziedzinie. Dokonanie rejestracji wstępnej gwarantuje możliwość dalszej produkcji przez 2 do 10 lat (w zależności od rodzaju i tonażu produkcji) bez konieczności rejestracji właściwej i daje czas na przygotowanie się do dalszego etapu rejestracji. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.