[KARTY CHARAKTERYSTYKI]

Karty charakterystyki[Menu]

Strona główna

Karty charakterystyki

O REACH

Aktualności

Oferta

Kontakt


Zalecamy!
Karta charakterystyki powinna by przygotowana przez kompetentną osobę!

O kartach charakterystyki substancji i preparatów

Kiedy potrzebna jest karta charakterystyki?

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2007 r. w sprawie karty charakterystyki kary charakterystyki przygotowuje się na podstawie wzoru określonego w załączniku II do rozporządzenia WE nr 1907/2006 wypełnia się w sposób określony w art. 31 i dokonuje się dystrybucji zgodnie z tytułem IV ww. rozporządzenia WE.


Zgodnie z art. 31 rozporządzenia REACH dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy kartę charakterystyki, w języku urzędowym Państwa Członkowskiego na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzana do obrotu, sporządzoną zgodnie z załącznikiem II w przypadku gdy:

 • substancja lub preparat spełniają kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG lub dyrektywą 1999/45/WE, lub
 • substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII, lub
 • substancja znajduje się na liście substancji do ewentualnego włączenia do załącznika XIV
  (Załącznik XIV- Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń).


Zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH karty charakterystyki trzeba przygotować także dla preparatów niezaklasyfikowanych zgodnie z kryteriami klasyfikacji jako niebezpieczne (i dostarczyć odbiorcy na jego żądanie), ale zawierających:

 1. w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 1% wag. w przypadku preparatów nie występujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku preparatów występujących w postaci gazu, substancję która stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska, lub
 2. w stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku preparatów nie występujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest PBT lub vPvB, lub która została umieszczona na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń z powodów innych niż określone w ptk. 1), lub
 3. substancję, w przypadku której zostały określone we Wspólnocie najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.


Aktualizacja kart charakterystyki

Dostawcy mają obowiązek dokonania aktualizacji kart charakterystyki gdy:

 • pojawią się nowe informacje mogące mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach,
 • zostanie udzielone zezwolenie na określone kierunki zastosowania substancji,
 • w przypadku zastosowania ograniczenia w obrocie lub stosowaniu.

Rozporządzenie REACH wprowadza w kartach charakterystyki zmiany merytoryczne dotyczące ich treści, a także pewne zmiany w układzie zawartości kart. Dlatego starsze wersje kart charakterystyk sporządzone przed wejściem Rozporządzenia w życie wymagają aktualizacji.


Karta charakterystyki powinna by przygotowywana przez kompetentną osobę.
Brak prawidłowych kart charakterystyki u dostawcy, odbiorcy oraz podczas transportu substancji może być przyczyną problemów podczas kontroli wielu służb, m.in. Celnej, Inspecji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej.


Firma Grychem oferuje Państwu przygotowanie kart charakterystyki zgodnie z wymaganiami rozporządzenia WE 1907/2006 . Karty opracowywane są przez kompetentne osoby, które przeszły stosowne szkolenia w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji oraz sporządzania kart charakterystyki.